Skapa formulärsmallar

Du skapar dina formulärsmallar under Inställningar. Klicka på kugghjulet och välj Inställningar. I menyn till vänster klicka på rubriken Formulär. Här visas en lista över eventuella befintliga mallar. Välj knappen Lägg till formulär för att skapa ny mall.

Formulärsmallen består av två delar, ett formulärshuvud, där du namnger mallen och gör inställningar, samt en komponentdel där du bygger själva formuläret, se hjälpavsnitt Bygg ditt formulär med komponenter för mer information.

Inställningar för formulärsmallar

Med hjälp av följande inställningar kan du anpassa mallen så att den passar dina behov. 

Välj vilka formulärsmallar som är aktuella genom inställningen “Aktiv”
Inställningen Aktiv är default markerad som Ja vilket innebär att formuläret är tillgängligt att hämta in till ett projekt. Om en mall är inaktuell kan du markera Nej för denna inställning. Då kommer mallen inte att visas i listan när du väljer att hämtar in en formulärsmall till ett projekt.

Styr vem som ska utföra formuläret via inställningen “Tillgänglig för alla”
När en formulärsmall kopplas till ett projekt så har all personal som har behörighet till projektet tillgång till formuläret. Detta innebär att så länge formuläret har status Pågående så kan all personal med behörighet till projektet se och fylla i det. Det är möjligt att ändra, lägga till och ta bort svar på en kontrollpunkt/fråga som annan person besvarat fram tills dess att någon skickat in formuläret och det har fått status Klar eller Låst. 

Det är möjligt för alla som har tillgång till formuläret att skicka in det (enligt först till kvarn principen). 

Innehåller formuläret en signaturkomponent är det möjligt för vem som helst att signera (enligt först till kvarn principen), namnförtydligande sätts i detta läge till aktuell person. Efter att ett formulär är signerat och/eller inskickat sätts status till Låst/Klart. Formuläret är då tillgängligt i läs-läge för alla med behörighet till projektet (om inte inställningen Dölj för personalen  = Ja)

Under Inställningar och menyvalet Formulär markerar du alternativet Nej för inställningen Tillgänglig för alla om du vill att endast en person ska vara ansvarig att utföra formuläret. Det är då den första personen som börjar fylla i formuläret som sätts som ansvarig.

 

Automatgenerera formulär när nya projekt skapas via inställningen “Standardmall”
Har du standardformulär som ska utföras på alla projekt är det möjligt att automatgenerera dessa formulär när nya projekt skapas.

Under Inställningar och menyvalet Formulär markerar du alternativet Ja för inställningen Standardmall om mallen ska automatgenereras på nya projekt. Detta innebär att formuläret kommer att skapas upp och och kopplas direkt till projektet när du skapar nytt projekt. När inställningen är aktiverad är det även möjligt att ange hur många formulär per mall som skall genereras vid skapande av nytt projekt. 

När projektet sparas får formuläret status Pågående och blir tillgängligt för i appen för personal som har behörighet till projektet.

 

Kopiera formulärsmall
Under knappen Fler funktioner kan du välja att kopiera formuläret.