Bygg ditt formulär med komponenter

Ett formulär byggs upp med hjälp av olika typer av komponenter. Välj bland allmänna formulärskomponenter och olika sorters frågekomponenter som du kan skapa skräddarsydda svarsalternativ till. Markera komponenten och dra med musen för att ändra ordningen och anpassa komponenten med inställningar så att den passar dina behov.

Du bygger formuläret under fliken Komponenter, följande byggstenar finns att tillgå;

Allmänna formulärskomponenter

Rubrik & Beskrivning
Komponent som kan användas för att skapa en rubrik med tillhörande beskrivning antingen för formuläret i sin helhet eller för enskilda komponenter.

Sidbrytning
Komponent för att lägga in sidbrytning. Används om du vill påbörja en ny sida i dokumentversionen av formuläret. 

Signatur
Komponenten signatur ger möjligheten att signera formulären i appen innan de skickas in. Namnförtydligande, datum och ort krävs för att signaturen ska vara giltig.

Efter signering blir formuläret låst för redigering. Formuläret är då endast tillgängligt i läs-läge för alla med behörighet till projektet (om inte inställningen Dölj för personalen  = Ja). 

Du kan välja att göra signaturen obligatorisk genom att aktivera inställningen Obligatoriskt att svara. Detta innebär då att det inte går att skicka in formuläret innan signatur finns.

Du kan också anpassa komponent för extern signering i de fall en kund skall kunna signera. Detta gör du genom att aktivera inställningen Extern signering. I detta fall blir fältet namnförtydligande aktivt och du kan själv ange namnförtydligande.

Notera!
Signaturkomponenten går endast att använda en gång per formulär. Har du redan lagt till denna komponent i formuläret så finns den inte längre att välja i komponentlistan.

Är inställningen Tillgänglig för alla markerad är det möjligt för vem som helst att signera (enligt först till kvarn principen), namnförtydligande sätts i detta läge till aktuell person.

Vill du ha en specifik ansvarig att utföra och signera formuläret måste inställningen Tillgänglig för alla inaktiveras och en ansvarig anges.

Frågekomponenter

Med frågekomponenterna skriver du in en ledtext som förklarar vilken fråga/kontrollpunkt som ska besvaras samt skapar skräddarsydda svarsalternativ. Följande frågekomponenter finns att tillgå;

Fråga – fritextsvar
I fältet Fråga skriver du en ledtext som förklarar vilken fråga/kontrollpunkt som ska besvaras.

Komponenten Fritext ger möjlighet att ange svaret i text.

Fråga – endast ett möjligt svar
I fältet Fråga skriver du en ledtext som förklarar vilken fråga/kontrollpunkt som ska besvaras.

Ange de svarsalternativ som ska vara tillgängliga när formuläret besvaras.

Denna komponent ger endast möjlighet för den som besvarar formuläret att markera ett av de tillgängliga svarsalternativen.

Fråga – möjlighet till flera svar
I fältet Fråga skriver du en ledtext som förklarar vilken fråga/kontrollpunkt som ska besvaras.

Ange de svarsalternativ som ska vara tillgängliga när formuläret besvaras.

Denna komponent ger möjlighet för den som besvarar formuläret att markera flera av de tillgängliga svarsalternativen. 

Fråga – lista med fritextsvar
I fältet Fråga skriver du en ledtext som förklarar vilken fråga/kontrollpunkt som ska besvaras.

Ange de svarsalternativ som ska vara tillgängliga när formuläret besvaras.

Komponenten ger möjlighet för den som besvarar formuläret att ange ett fritextsvar för varje svarsalternativ. Det är även möjligt att ange en enhet för de olika svarsalternativen. Komponenten lämpar sig bra för att tex. ange mätvärden.

Kommentarsfält för frågekomponenter
När du lägger till en frågekomponent aktiveras per automatik ett kommentarsfält. Fältet är placerat under svarsalternativen och här är det möjligt för den som besvarar formuläret att skriva en kommentar gällande frågan/kontrollpunkten. Kommentaren kommer även att visas på pdf:en och i Fyll-i-läget för administratören.

Inställning för att göra en komponent obligatoriskt att besvara
Om frågan/kontrollpunkten kräver ett svar kan du aktivera inställningen Obligatorisk att svara. Detta innebär då att det inte går att skicka in formuläret innan ett svar angivits.

Inställning för att visa datum då frågan besvarades
Aktivera denna inställningen Visa datum för att se datum då frågan/kontrollpunkten besvarades

Välj hur många kolumner svarsalternativen ska presenteras i
Via fältet Kolumner är det möjligt att välja hur många kolumner svarsalternativen ska presenteras i. 

Ta bort eller kopiera en komponent
För att ta bort en komponent från formuläret klicka på de tre prickarna uppe till i höger i komponenten och välj Ta bort. Härifrån är det även möjligt att kopiera en komponent via menyvalet Kopiera.